Կայքի Քարտեզ | Ընդգրկել սիրված կայքերի ցանկում
Գլխավոր Մեր մասին Ծառայություններ Հաշվետվություններ Հաճախորդի իրավունքները Կարգավորում Հետադարձ կապ  
Սպառողական վարկեր
Տրամադրվող գումարի մեծությունը
վարկի նվազագույն չափ չի սահմանված,
առավելագույնը` 5 մլն ՀՀ դրամ
Վարկի ժամկետը 1-ից մինչև 36 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 20%-22%*
Վարկ/Գրավ հարաբերություն գրավադրվող գույքի արժեքի 50% չափով
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակները կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի վաղաժամկետ մարում ժամկետից շուտ մարման հնարավորություն առանց տույժերի և տուգանքների կիրառման
Վարկի մարման գրաֆիկ վարկի և տոկոսի ամսական վճարումներով, ամսական հավասարաչափ վճարումների կամ մայր գումարի հավասար վճարումների մեթոդով:
Վարկի կանխիկացման վճար վարկը կանխիկ տրամադրման դեպքում` 2%
Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և դրանց հետ կապված ծախսեր
Վարկի ապահովվածությունը Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ անշարժ գույքը, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ, կենցաղային տեխնիկա և գույք, երաշխիք, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ:
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար ԱՆՎՃԱՐ
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ չվերադարձված մայր գումարի 0.1%-ի չափով յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ չվճարված տոկոսների գումարի 0.1%-ի չափով յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար
Վարկային հայտի ուսումնասիրության և որոշման կայացման ժամկետը** Մինչև 3 աշխատանքային օր
Գրավի ձևակերպում և գումարի տրամադրում Մինչև 5 աշխատանքային օր
Վարկի սպասարկման ամսական վճար տրամադրված վարկի գումարի 0.2%
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով, որը հաշվարկվում է վարկի մնացորդի վրա

* Տոկոսադրույքը հաշվարկվում է տարեկան անվանական տոկոսադրույքի հիման վրա, իսկ տարեկան փաստացի տոկոսադրույքը ցույց է տալիս, թե որքան կարժենա վարկը տոկոսագումարները և այլ վճարները սահմանված ժամկետում կատարելու դեպքում:

** Վարկառուի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը ժամանակին ներկայացնելու դեպքում

Ուշադրություն` Ձեր կողմից վարկի գումարի և տոկոսագումարների մարումները սահմանված ժամկետին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում:

ՎԱՐԿԸ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՉԵՆ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ

Սպառողական վարկերը ձևակերպվում են ընկերության գրասենյակում` ք. Երևան, Ազատության 1/21, 39 տարածք հասցեով:

Վարկի համար վճարվող կանխավճարի և վարկի գումարի տոկոսով արտահայտված հարաբերության նվազագույն մեծություն չի սահմանվում


Վարկավորման համար երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ***

Գույքի գնահատման վճար 15 000 - 35 000 ՀՀ դրամ

Գույքի ապահովագրության վճար 0.16% - 1.5% վարկի մայր գումարի մնացորդից

Միասնական տեղեկանք       10 000 ՀՀ դրամ

Գրավի նոտարական վավերացման վճար   12 000 ՀՀ դրամ

Գրավի պետական գրանցման վճար            26 000 ՀՀ դրամ

 ***Անկախ վարկային կազմակերպության կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:
Սպառողական վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոնները`

•    Կայուն եկամուտներ,
•    Վարկի բավարար ապահովվածություն, երաշխավորություններ,
•    Դրական վարկային պատմություն,
•    Գործատուի երաշխավորության առկայությունը,
•    Այլ երաշխավորությունների առկայություն, 

Սպառողական վարկի մերժման գործոնները`

•    Վարկի մարումները իրականացնելու համար անբավարար եկամուտներ,
•    Եկամտուտների աղբյուրը հնարավոր չէ պարզել կամ ներկայացված եկամուտները անհիմն են,
•    Հաճախորդի վարկային պատմության մեջ առկա են պարբերաբար ուշացումներ, դասակարգումներ, կամ հաճախորդի վարկային բեռը մեծ է

«Ֆինանսներ բոլորի համար»` www.abcfinance.am ինտերնետային կայքի «Ֆինանսական օգնական» համակարգ


ՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ

անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
Մենք տրամադրում ենք վարկեր և լիզինգ բոլոր մարզերում
Անվճար խորհրդատվություն ուղղված բիզնեսի զարգացմանը
On-line հայտի լրացում
Համագործակթություն միջազգային կազմակերպությունների հետ
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Ֆինանսներ բոլորի համար