Կայքի Քարտեզ | Ընդգրկել սիրված կայքերի ցանկում
Գլխավոր Մեր մասին Ծառայություններ Հաշվետվություններ Հաճախորդի իրավունքները Կարգավորում Հետադարձ կապ  
Գյուղատնտեսական վարկեր
Տրամադրվող գումարի մեծությունը նվազագույնը` 500.000 ՀՀ դրամ, առավելագույնը` 50 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ
Վարկի ժամկետը 1-ից մինչև 60 ամիս
Տարեկան անվանական տոկոսադրույքը 12%-22%
Վարկի գումարի տրամադրման եղանակները կանխիկ կամ անկանխիկ
Վարկի մարման գրաֆիկ վարկի և տոկոսի ամսական վճարումներով, մայր գումարի հավասար վճարումների կամ ամսական հավասարաչափ վճարումների գրաֆիկով: Ելնելով բիզնեսի առանձնահատկություններից և սեզոնայնությունից հնարավոր է վարկի մայր գումարի մարման դադարի շրջաններ:
ì³ñÏÇ í³Õ³Å³ÙÏ»ï Ù³ñáõÙ ժամկետից շուտ մարման հնարավորություն առանց տույժերի և տուգանքների կիրառման
Վարկի կանխիկացման վճար* վարկը ՀՀ դրամով կանխիկ տրամադրման դեպքում` 0,2%,
ԱՄՆ դոլարով կանխիկ տրամադրման դեպքում` 0,5%
Վարկառուի այլ ծախսերը Գրավի գնահատման, վերագնահատման, նոտարական, պետական գրանցման և ձևակերպման, ապահովագրական և այլ ծախսեր
Վարկի ապահովվածությունը Գրավի առարկա կարող է հանդիսանալ անշարժ գույքը, ավտոմեքենաներ, սարքավորումներ, շրջանառության մեջ գտնվող ապրանքներ, երաշխիք, երաշխավորություն և կազմակերպության կողմից ընդունելի այլ գրավ:
Վարկ/ Գրավ հարաբերություն գրավադրվող գույքի արժեքի 50-80% չափով
Վարկային հայտի ուսումնասիրության վճար միանվագ վճար` 5000 ՀՀ դրամ
Ժամկետանց վարկի գումարի գծով հաշվարկվող տույժ** չվերադարձված մայր գումարի 0.1%-ի չափով յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար
Ժամկետանց տոկոսագումարի գծով հաշվարկվող տույժ չվճարված տոկոսների 0.1%-ի չափով յուրաքանչյուր ուշացված օրվա համար
Վարկային հայտի ուսումնասիրության և որոշման կայացման ժամկետը*** Մինչև 3 աշխատանքային օր
Գրավի ձևակերպում և վարկի տրամադրում Մինչև 5 աշխատանքային օր
Տոկոսագումարների հաշվարկման կարգը Տարեկան անվանական տոկոսադրույքով` վարկի մնացորդի դիմաց

* Արտարժույթով տրամադրված վարկերի դեպքում միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով,
պայմանագրի կնքման օրվա` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:

**Ժամկետանց գումարի վրա հաշվարկվում է նաև տոկոս՝ բանկային տոկոսի հաշվարկային դրույքի չափով:

*** Վարկառուի կողմից անհրաժեշտ փաստաթղթերը ժամանակին ներկայացնելու դեպքում:

Ուշադրություն` Ձեր կողմից վարկի գումարի և տոկոսագումարների մարումները սահմանված ժամկետին չկատարելու դեպքում Ձեր մասին տեղեկատվությունը կգրանցվի վարկային ռեգիստրում և ԱՔՌԱ վարկային բյուրոյում:

ՎԱՐԿԸ ԺԱՄԿԵՏԻՑ ՇՈՒՏ ՄԱՐԵԼՈՒ ՊԱՐԱԳԱՅՈՒՄ ՏՈՒՅԺԵՐ ԵՎ ՏՈՒԳԱՆՔՆԵՐ ՉԵՆ ՍԱՀՄԱՆՎՈՒՄ:


Վճարվող կանխավճարի և վարկի գումարի տոկոսով արտահայտված հարաբերության նվազագույն մեծություն չի սահմանվում:

Վարկավորման համար երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների վճարներ*

Գույքի գնահատման վճար 15 000 - 35 000 ՀՀ դրամ

Գույքի ապահովագրության վճար 0.16% - 1.5% վարկի մայր գումարի մնացորդից

Միասնական տեղեկանք       10 000 ՀՀ դրամ

Գրավի նոտարական վավերացման վճար   12 000 ՀՀ դրամ

Գրավի պետական գրանցման վճար            26 000 ՀՀ դրամ

 *Անկախ վարկային կազմակերպության կողմից սույն պայմաններում նշված դրույքաչափերից, երրորդ անձանց կողմից մատուցվող ծառայությունների դիմաց վճարները կարող են փոփոխվել երրորդ անձանց կողմից:


Գյուղատնտեսական վարկի տրամադրման դրական որոշման գործոնները
`

•    Կայուն եկամուտներ,
•    Վարկի բավարար ապահովվածություն, երաշխավորություններ,
•    Դրական վարկային պատմություն,
•    Երկարատև աշխատանքային փորձ,


Գյուղատնտեսական վարկի մերժման պատճառներ`

•    Վարկի մարումները իրականացնելու համար անբավարար եկամուտներ,
•    Եկամտուտների աղբյուրը հնարավոր չէ պարզել կամ ներկայացված եկամուտները անհիմն են,
•    Հաճախորդի վարկային պատմության մեջ առկա են պարբերաբար ուշացումներ, դասակարգումներ, կամ հաճախորդի վարկային բեռը մեծ է

«Ֆինանսներ բոլորի համար»` www.abcfinance.am ինտերնետային կայքի «Ֆինանսական օգնական» համակարգ

ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՎԱՐԿԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԻԿ

ՓԱՍՏԱՑԻ ՏՈԿՈՍԱԴՐՈՒՅՔԻ ՀԱՇՎԱՐԿԻ ՕՐԻՆԱԿ


անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
Մենք տրամադրում ենք վարկեր և լիզինգ բոլոր մարզերում
Անվճար խորհրդատվություն ուղղված բիզնեսի զարգացմանը
On-line հայտի լրացում
Համագործակթություն միջազգային կազմակերպությունների հետ
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Ֆինանսներ բոլորի համար