Կայքի Քարտեզ | Ընդգրկել սիրված կայքերի ցանկում
Գլխավոր Մեր մասին Ծառայություններ Հաշվետվություններ Հաճախորդի իրավունքները Կարգավորում Հետադարձ կապ  
ºñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³ÛÙ³ÝÝ»ñ
Տրամադրվող »ñ³ßËÇùÇ մեծությունը առավելագույնը` 50 մլն ՀՀ դրամ կամ դրան համարժեք արտարժույթ
ºñ³ßËÇùÇ ժամկետը 1-ից մինչև 36 ամիս
ºñ³ßËÇùÇ ÃáÕ³ñÏÙ³Ý Ñ³ÛïÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý í׳ñ 15.000 ÐÐ ¹ñ³Ù
ºñ³ßËÇùÇ Ý³Ù³ÏÇ ïñ³Ù³¹ñáõÙ ä³Ûٳݳ·ñÇ ³ñÅ»ùÇ 1%-Ç ã³÷áí, µ³Ûó áã å³Ï³ë, ù³Ý 20.000 ÐÐ ¹ñ³Ù
ºñ³ßËÇùÇ ¹ÇÙ³ó ë³ÑÙ³ÝíáÕ Í³é³ÛáõÃÛ³Ý í׳ñ /³Ùë³Ï³Ý/ »ñ³ßËÇùÇ ·áõÙ³ñÇ 0.3%-Ç ã³÷áí
²ÛÉ Í³Ëë»ñ ¶ñ³íÇ ·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, í»ñ³·Ý³Ñ³ïÙ³Ý, Ýáï³ñ³Ï³Ý, å»ï³Ï³Ý ·ñ³ÝóÙ³Ý ¨ Ó¨³Ï»ñåÙ³Ý, ³å³Ñáí³·ñ³Ï³Ý ¨ ¹ñ³Ýó Ñ»ï ϳåí³Í ͳËë»ñ
ºñ³ßËÇùÇ ³å³Ñáíí³ÍáõÃÛáõÝÁ ¶ñ³íÇ ³é³ñϳ ϳñáÕ ¿ ѳݹÇë³Ý³É ³Ýß³ñÅ ·áõÛùÁ, ³íïáÙ»ù»Ý³Ý»ñÁ, ë³ñù³íáñáõÙÝ»ñ, ßñç³Ý³éáõÃÛ³Ý Ù»ç ·ïÝíáÕ ³åñ³ÝùÝ»ñ, »ñ³ß˳íáñáõÃÛáõÝ ¨ ϳ½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ÏáÕÙÇó ÁݹáõÝ»ÉÇ ³ÛÉ ·ñ³í
ºñ³ßËÇùÇ Ñ³ÛïÇ áõëáõÙݳëÇñáõÃÛ³Ý Å³ÙÏ»ï ØÇÝ㨠3 ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñ
ºñ³ßËÇùÇ å³Ûٳݳ·ñáí ë³ÑÙ³Ýí³Í ·áõÙ³ñÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í׳ñ îñ³Ù³¹ñíáÕ ·áõÙ³ñÇ 1.5%-Ç ã³÷áí
ijÙÏ»ï³Ýó ·áõÙ³ñÇ ·Íáí ѳßí³ñÏíáÕ ïáõÛÅ ä³ñïùÇ ÷³ëï³óÇ Ùݳóáñ¹Ç 0.1%-Ç ã³÷áí Ûáõñ³ù³ÝãÛáõñ áõß³óñ³Í ûñí³ Ñ³Ù³ñ
ºñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý å³Ñ³ÝçíáÕ ÷³ëï³ÃÕûñÁ гٳӳÛÝ Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ³ÏïÇíÝ»ñÇ ï»Õ³µ³ßËÙ³Ý Ñ³ÝÓݳÅáÕáíÇ ÏáÕÙÇó ѳëï³ïí³Í ϳñ·Ç
ºñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý áñáßáõÙ ºñ³ßËÇùÇ ïñ³Ù³¹ñÙ³Ý í»ñ³µ»ñÛ³É áñáßÙ³Ý Ï³Û³óÝ»Éáõ ųÙÏ»ïÁ ë³ÑÙ³ÝíáõÙ ¿ ÙÇÝ㨠3 /»ñ»ù/ ³ß˳ï³Ýù³ÛÇÝ ûñª µáÉáñ ³ÝÑñ³Å»ßï ÷³ëï³ÃÕûñÁ ѳ׳Ëáñ¹Ç ÏáÕÙÇó Ý»ñϳ۳óí³Í ÉÇÝ»Éáõ ¹»åùáõÙ

* Արտարժույթով տրամադրված »ñ³ßËÇùÇ դեպքում միջնորդավճարները գանձվում են ՀՀ դրամով,
պայմանագրի կնքման օրվա` արժութային շուկաներում ձևավորված միջին փոխարժեքով:


անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկ
Մենք տրամադրում ենք վարկեր և լիզինգ բոլոր մարզերում
Անվճար խորհրդատվություն ուղղված բիզնեսի զարգացմանը
On-line հայտի լրացում
Համագործակթություն միջազգային կազմակերպությունների հետ
Ֆինանսական համակարգի հաշտարար
Ֆինանսներ բոլորի համար